Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Петровац на Млави за 2024. годину

Подношење пријава започиње десетог дана од дана објављивања Јавног позива, с тим да се дан објављивања не урачуна у овај рок, а уколико десети дан од дана објављивања Јавног позива пада у недељу или други дан када се по закону не ради, пријаве се подносе првог наредног радног дана,

Све пријаве које се поднесу пре 09.07.2024. године се неће узимати у разматрање.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефоне 064/8679863 и 064/3320000 и на електронске адресе: e-mail: tanja@petrovacnamlavi.rs и milan89sd@gmail.com.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2024 године.

Пријавни формулари ће се налазити у писарници општинске управе општине Петровац на Мави, канцеларија број 5, а све додатне информације грађани могу добити у канцелеарији број 16, 25 и 27.

преузето са сајта општине Петровац на Млави