Рани јавни увид у елаборат плана детаљне регулације за изградњу водоводне мреже у насељу Кнежица на територији општине Петровац на Млави

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 37-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава се:

Рани јавни увид у елаборат плана детаљне регулације за изградњу водоводне мреже у насељу Кнежица на територији општине Петровац на Млави

РАНИ ЈАВНИ УВИД у елаборат Плана детаљне регулације за изградњу водоводне мреже у насељу Кнежица на територији општине Петровац на Млави (у даљем тексту Елаборат Плана) се може остварити сваког радног дана у периоду од 31. октобра 2023. године до 14. новембра 2023. године, у канцеларији број 7 и 14 Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:30 до 13:30 часова. Телефон за контакт је 012/332-722 локал 251.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени Елаборат Плана, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија број 5.) до окончања раног јавног увида, односно закључно са 14.11.2023. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе се неће разматрати.