„Поштовани грађани, данашња конференција за медије сазвана је са циљем обавештавања јавности о актуелним дешавањима. Моја дужност је да вас правовремено, одговорно и транспарентно извештавам о свему и то је разлог данашњег обраћања.

Као што смо и очекивали, општини Петровац на Млави уведен је Привремени орган који ће водити општину до конституисања новог сазива Скупштине општине и избора новог председника општине. Шта то значи за нас – то значи да је престала је функција Председника општине и кабинета, као и чланова општинског већа, а престаје са радом и досадашњи сазив Скупштине општине, односно неће бити заседања Скупштине општине нити доношења одлука на њој до формирања новог скупштинског сазива. Задатак Привременог органа јесте да се бави свим пословима који су неопходни за несметано функционисање наше општине.

Привремени орган именовала је Влада Републике Србије, то је колегијални орган, сачињен је у складу са заступљеношћу у политичких странака у Скупштини општине и сходно томе њега чине:

Председник привременог органа:  Душко Нединић у име Српске напредне странке; чланови:  Миланче Аћимовић у име Српске напредне странке, Борис Гвоздић у име Српске напредне странке, Драган Маринковић у име Социјалистичке партије Србије, Слободан Перић у име Влашке странке „Мост“.

Привремени орган именује и секретара чија је дужност да се стара о стручним и техничким пословима у вези сазивања и одржавања седница овог тела. За секретара Привременог органа изабрана је Тања Цветковић Благојевић, дипломирани правник. За разматрање појединих питања из делокруга Привременог органа могу се образовати комисије и друга радна тела. Организација и начин рада Привременог органа уређују се пословником.

Суштина привременог органа је да све функционише као и у редовним околностима, а овај орган ће своју функцију обављати у име законодавне и извршне власти све до избора Скупштине „ објаснио је председник Привременог органа – Душко Нединић.

У уторак 31.10.2023. године, одржана је и прва седница Привременог органа на којој је донето 14 аката и то: Пословник привременог органа општине Петровац на Млави; Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Петровац на Млави и радних тела Скупштине општине Петровац на Млави; Решењe о престанку функције Председника Скупштине општине Петровац на Млави, заменика Председника Скупштине општине
Петровац на Млави; секретара Скупштине општине Петровац на Млави, заменика секретара Скупштине општине Петровац на Млави, Председника општине, заменика председника општине, чланова општинског већа општине Петровац на Млави, помоћника Председника општине Петровац на Млави. Сонето је и Решењe о постављењу секретара привременог органа општине Петровац на Млави, Правилник о  платама, накнадама и другим примањима председника, чланова и секретара привременог органа општине Петровац на Млави и накнадама председника и чланова радних тела привременог органа, као и Решењe о образовању комисије за кадровска, административно-мандатна питања и радне односе.